Hồ sơ tư liệu
Chiến thắng Điện Biên Phủ: Cách nhìn lịch đại
Chiến thắng Điện Biên Phủ: Cách nhìn lịch đại
70 năm trước đây, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, quân và dân ta đã tổ chức thực hiện trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ và giành thắng lợi vang dội.
Xem thêm