Vốn đầu tư xây dựng cơ bản giải ngân đạt 78,5% kế hoạch

C.PHONG 00:56, 13/01/2023

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 (tính tới ngày 6/1/2023) cả tỉnh đã giải ngân đạt 78,5% kế hoạch.

Theo đó, toàn tỉnh đã giải ngân 4.524,2 tỷ đồng. Các địa phương, đơn vị, chủ đầu tư tiếp tục thực hiện các thủ tục chỉnh lý, thanh toán giải ngân đến hết ngày 31/1/2023 theo quy định. Cụ thể, nguồn ngân sách tỉnh đã giải ngân 3.770,2 tỷ đồng, đạt 85,4% kế hoạch. Nguồn ngân sách Trung ương giải ngân 753,986 tỷ đồng, đạt 56,0% kế hoạch.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, tổng kế hoạch vốn năm 2022 toàn tỉnh là 6.028,4 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh 4.417,2 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách Trung ương 905,4 tỷ đồng, nguồn các chương trình mục tiêu quốc gia 241,8 tỷ đồng, nguồn vốn Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội 200 tỷ đồng và số vốn khác 264,0 tỷ đồng.