Phát động đợt thi đua hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2023

DIỄM THƯƠNG 11:39, 22/09/2023

(LĐ online) - Tỉnh Lâm Đồng phát động đợt thi đua nước rút những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023. 

Theo đó, toàn ngành Thuế tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua theo khẩu hiệu: “Quyết liệt, đồng bộ, đột phá; kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2023 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025” tiếp tục thực hiện các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thu NSNN theo lộ trình đã đề ra, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN trên địa bàn năm 2023 đạt 14.500 tỷ đồng. 

Tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 14/9/2023 đạt 8.565 tỷ đồng, bằng 59% dự toán địa phương; do vậy, nhiệm vụ công tác thu NSNN trên địa bàn tỉnh những tháng còn lại của năm 2023 cần sự tập trung thi đua quyết tâm cao hơn nữa. 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và chương trình công tác của ngành năm 2023, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Phát động đợt thi đua nước rút những tháng cuối năm 2023. Với chỉ tiêu thi đua thực hiện triển khai đồng bộ các giải pháp thu NSNN, Văn phòng, các phòng thuộc Cục Thuế, các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế phấn đấu hoàn thành dự toán do HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao, lũy kế năm 2023 tổng thu NSNN đạt 14.500 tỷ đồng. 

Cơ quan thuế các cấp bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7613/UBND-KH ngày 30/8/2023; tập trung triển khai các chức năng quản lý thuế; quản lý rủi ro hoá đơn điện tử; các đề án chống thất thu thuế, xử lý nợ đọng thuế. 

Phối hợp với cấp ủy đảng cùng cấp và các đoàn thể phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc đến toàn thể công chức, người lao động nội dung Chỉ thị số 03-CT/BCSĐ ngày 03/7/2023 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Tài chính và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính thứ VI (28/8/1945 - 28/8/2025). Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao; triển khai các giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2023 và phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ thu NSNN giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời có các giải pháp đảm bảo tính khả thi, nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu. 

Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực thuế nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hướng tới cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia như: triển khai việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tăng cường ứng dụng CNTT hiện đại hoá hệ thống thuế; triển khai thực hiện tích hợp việc cung cấp dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 và chương trình hành động triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, Kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2025 đã được Bộ Tài chính phê duyệt. 

Tập trung triển khai các giải pháp, chính sách về gia hạn, miễn, giảm thuế, tiền thuê đất thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, hỗ trợ người nộp thuế nhanh chóng ổn định sản xuất, kinh doanh, tạo đà phát triển kinh tế, nuôi dưỡng, tạo nguồn thu cho NSNN; triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, đánh giá, phân tích, báo cáo kịp thời kết quả thu. Qua đó, xác định các lĩnh vực, sắc thuế còn thất thu để kịp thời để xuất các giải pháp quản lý hiệu quả. 

Điện tử hoá các thủ tục ban hành thông báo nợ, phân công, phân loại nợ, phân loại đầy đủ, chính xác, kịp thời và xử lý phù hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản ký nợ và cưỡng chế nợ thuế. Tiếp tục triển khai thực hiện Luật quản lý thuế số 38/2019 về khoanh nợ tiền thuế, xoá tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN trên toàn quốc. 

Nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, tăng cường kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế. Tăng cường công tác quản lý hoàn thuế, đảm bảo việc hoàn thuế chặt chẽ, đúng quy định pháp luật. Chú trọng việc quản lý rủi ro trong phân loại giải quyết hồ sơ hoàn thuế và lựa chọn doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các giải pháp để hỗ trợ người nộp thuế. 

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính trong xây dựng pháp luật, thực thi công vụ, chi tiêu nội ngành. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách, đảm bảo kỷ cương tài chính nội ngành. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, tập trung kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra việc thực thi công vụ của công chức ngành Thuế. 

Đề nghị UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp: Tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm, rộng khắp trên địa bàn; tiếp tục xác định chỉ tiêu thu NSNN là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong những tháng còn lại cuối năm 2023. 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành công tác thu ngân sách theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh; tăng cường khai thác nguồn thu, tập trung vào các ngành nghề, lĩnh vực trọng điểm có rủi ro dẫn đến thất thu thuế như: kinh doanh xăng dầu, khai thác khoáng sản, xây dựng nhà ở tư nhân,... để tiếp tục khai thác nguồn thu cho các năm tiếp theo. 

Phối hợp với các cơ quan báo, đài đẩy mạnh tuyên truyền đợt thi đua; phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” trong việc phát triển nguồn thu, nuôi dưỡng nguồn thu và thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước tại địa phương. 

Khen thưởng, đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân, người nộp thuế điển hình tiên tiến đạt thành tích trong Phong trào thi đua.