Tổng đàn bò thịt trong tỉnh giảm 3.300 con so với cùng kỳ

H.SA 04:51, 22/09/2023

Theo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Lâm Đồng, hiện nay, toàn tỉnh có tổng đàn bò thịt ước đạt 69.650 con, đạt 91,1% so với kế hoạch và giảm 4,6% so cùng kỳ. Nguyên nhân tổng đàn giảm là do thời gian qua, giá bò hơi ở mức thấp từ 82.000-84.000 đồng/kg, việc tiêu thụ bò thịt gặp nhiều khó khăn làm cho người chăn nuôi bò thịt không mạnh dạn đầu tư phát triển đàn bò. Tuy nhiên, chất lượng đàn bò thịt ngày được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ đàn bò lai đạt 79%, bò cao sản đạt 28% so với tổng đàn bò thịt. Chăn nuôi bò thịt phát triển theo hướng bò thịt lai cao sản và chuyển dần từ chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung, nuôi nhốt vỗ béo. Các địa phương có số lượng đàn bò thịt nhiều là Đức Trọng với 16.4040 con, Đơn Dương 12.770 con, Cát Tiên 9.1800 con, Lâm Hà 6.860 con, Đam Rông 5.870 con, Đạ Tẻh 5.200 con và Lạc Dương 5.100 con.