Cán bộ chuyên trách dân số có được tăng phụ cấp?

08:11, 09/01/2023

Bà Nguyễn Thị Nga (Bắc Ninh) hỏi, khi phụ cấp của cán bộ y tế cơ sở từ 40% tăng lên 100% thì cán bộ chuyên trách dân số công tác tại trạm y tế đang hưởng 30% phụ cấp cũng tiếp xúc trực tiếp với người bệnh và tham gia công tác phòng chống dịch như nhân viên y tế có được tăng phụ cấp không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Ngày 30/12/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 25-KL/TW về công tác phòng, chống dịch COVID-19 (2022-2023). Ngày 17/3/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 38/NQ-CP về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, tại Điểm e Mục 3 Phần IV các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã nêu: "Áp dụng mức phụ cấp ưu đãi nghề 100% đối với cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở".

Hiện nay, Bộ Y tế đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ, theo đó: 

Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở áp dụng từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2023: Mức phụ cấp 100% áp dụng đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng (bao gồm cả kiểm dịch y tế biên giới); làm chuyên môn y tế cơ sở tại trạm y tế xã, phường, thị trấn; phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và bệnh viện tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(Theo Chinhphu.vn)