Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra

NGUYỄN NGHĨA 06:08, 27/10/2023

Trong năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thanh tra hành chính đối với 2 đơn vị; thanh tra trách nhiệm trong thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng đối với 2 đơn vị; thanh tra chuyên ngành đối với các đơn vị, doanh nghiệp theo danh sách đã được UBND tỉnh phê duyệt là 12 đơn vị. Đến nay, Sở đã tiến hành thanh tra chuyên ngành 9 cuộc đối với 12 doanh nghiệp. Trong đó, thanh tra theo kế hoạch 8 cuộc/11 doanh nghiệp; thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh 1 cuộc/1 doanh nghiệp (thanh tra việc chấp hành các quy định của Luật Đất đai và pháp luật khác liên quan đối với Công ty TNHH Khai thác và Chế biến lâm sản Đà Lạt theo chỉ đạo của UBND tỉnh và kiểm tra 2 cuộc đối với 6 doanh nghiệp. 

Qua kết quả thanh tra, kiểm tra, Sở cũng đã tiến hành xử phạt, lập hồ sơ trình UBND tỉnh xử phạt theo thẩm quyền đối với 14 tổ chức vi phạm.