Thông báo v/v công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước

10:10, 17/10/2022
Căn cứ Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội;
 
Căn cứ Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;
 
Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng thực hiện công khai thông tin 34 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 30/9/2022 với số tiền là 79.512 triệu đồng (Bằng chữ: Bảy mươi chín tỷ, năm trăm mười hai triệu đồng).
 
Lý do công khai: Người nộp thuế không chấp hành nghĩa vụ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý Thuế số 38/2014/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định 126/2000/NĐ-CP.
 
 
Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết.