Phụ nữ dân tộc Lô Lô, Hà Giang. Ảnh: Nguyễn Nghĩa

06:03, 17/03/2022

 

Phụ nữ dân tộc Lô Lô, Hà Giang. Ảnh: Nguyễn Nghĩa
Phụ nữ dân tộc Lô Lô, Hà Giang. Ảnh: Nguyễn Nghĩa