Hái hoa súng mùa con nước nhảy đồng. Ảnh: Võ Việt

05:04, 07/04/2022

 

 Hái hoa súng mùa con nước nhảy đồng. Ảnh: Võ Việt
Hái hoa súng mùa con nước nhảy đồng. Ảnh: Võ Việt