Hái hoa súng. Ảnh: Võ Việt

01:09, 08/09/2022
Hái hoa súng. Ảnh: Võ Việt
Hái hoa súng. Ảnh: Võ Việt