Nắng mai Đà Lạt. Ảnh: Võ Trang

01:09, 15/09/2022

 

Nắng mai Đà Lạt. Ảnh: Võ Trang
Nắng mai Đà Lạt. Ảnh: Võ Trang