Thu hoạch chè ở Cầu Đất, Đà Lạt

VÕ TRANG 06:16, 02/03/2023
Thu hoạch chè ở Cầu Đất, Đà Lạt. Ảnh: Võ Trang
Thu hoạch chè ở Cầu Đất, Đà Lạt. Ảnh: Võ Trang