Nét đẹp người làm báo Lâm Đồng

VÕ TRANG 05:41, 15/06/2023
Nét đẹp người làm báo Lâm Đồng. Ảnh: Võ Trang
Nét đẹp người làm báo Lâm Đồng. Ảnh: Võ Trang