Nước lưu vực sông Cam Ly bị ô nhiễm nặng

VIẾT TRỌNG 02:58, 31/05/2023

Theo kết quả quan trắc của Sở Tài nguyên - Môi trường Lâm Đồng năm 2022 vừa qua, chất lượng nước lưu vực sông Cam Ly - Đà Lạt tại các vị trí quan trắc có sự biến động đáng kể.

Tại thượng nguồn suối Cam Ly (đập Thái Phiên) có chất lượng nước từ tốt đến rất tốt, phù hợp cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Tuy nhiên, tại các vị trí quan trắc như cầu Cẩm Đô, thác Cam Ly, cầu Cam Ly và cầu Hòa Lạc, chất lượng nước bị ô nhiễm nặng, không đạt theo các quy chuẩn kỹ thuật yêu cầu (như các thông số về COD, BOD5, NH4+-N, N-NO2-, PO43+-P và Coliform).

Theo đánh giá của ngành chức năng, nhìn chung, chất lượng mặt trên lưu vực đang bị ô nhiễm bởi hai nguồn chính. Nguồn thứ nhất là nước thải đô thị, đặc biệt là khu vực các phường nội ô của TP Đà Lạt; nguồn ô nhiễm thứ hai là nước mưa chảy tràn kéo theo chất ô nhiễm vào nguồn nước trong mùa mưa, do quá trình rửa trôi rác thải, bùn đất từ vùng nông nghiệp và đô thị hóa làm suy giảm chất lượng nước.