Ban hành kế hoạch lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị và điểm dân cư nông thôn

05:11, 18/11/2021

Ngày 17/11, Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị và điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2022.

Ngày 17/11, Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị và điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2022.
 
Theo đó, việc lập quy chế kiến trúc phải hoàn thành trong năm 2022, trong đó thời gian và trình tự thực hiện quy chế quản lý kiến trúc không quá 12 tháng kể từ ngày ban hành kế hoạch (ngày 25/10/2021). Theo quy chế quản lý kiến trúc, UBND cấp huyện tổ chức lập quy chế quản lý kiến trúc, bao gồm các bước như: Điều tra hiện trạng, khảo sát thực địa; thu thập bản đồ, tài liệu; Lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo quy chế quản lý kiến trúc,... Kế hoạch này cũng quy định về công tác thẩm định, cơ chế phê duyệt, quy chế công bố quản lý kiến trúc cũng như quy định về nguồn kinh phí thực hiện.
 
Trường hợp trong quá trình triển khai thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc hoặc có các đề xuất liên quan, đề nghị các địa phương báo cáo về Sở Xây dựng để được hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
 
C.THÀNH