Giải ngân vốn đầu tư công còn chậm

06:09, 07/09/2022
Trên địa bàn tỉnh, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đã giao 6.287,322 tỷ đồng; tính đến ngày 31/8/2022, khối lượng thực hiện đạt 2.933 tỷ đồng, bằng 46,6% kế hoạch, giải ngân đạt 2.844 tỷ đồng, đạt 45,2% kế hoạch. Trong đó, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022: đã phân bổ 5.564,5 tỷ đồng, khối lượng thực hiện đạt 2.603 tỷ đồng, bằng 46,8% kế hoạch (cao hơn cùng kỳ 3,2%), số vốn giải ngân đạt 2.537 tỷ đồng, 45,6% kế hoạch (cao hơn cùng kỳ 3%). Cụ thể, nguồn ngân sách tỉnh: kế hoạch vốn 4.417,2 tỷ đồng, khối lượng thực hiện 2.313 tỷ đồng, đạt 52,4% kế hoạch, số vốn giải ngân 2.257 tỷ đồng, đạt 51,1% kế hoạch; Nguồn ngân sách Trung ương: kế hoạch vốn 1.147,3 tỷ đồng, khối lượng thực hiện 290 tỷ đồng, đạt 25,3% kế hoạch, số vốn giải ngân 280 tỷ đồng, đạt 24,4% kế hoạch...
 
Tổng số vốn năm 2021 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022: 722,9 tỷ đồng, khối lượng thực hiện 330 tỷ đồng, đạt 45,7% kế hoạch, số vốn giải ngân 307 tỷ đồng, đạt 42,5% kế hoạch.
 
P.L.H