Số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy ngoài xã hội giảm

06:09, 07/09/2022
Số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy ngoài xã hội trên địa bàn tỉnh hiện được các cơ quan chức năng phát hiện và thống kê là 1.661 người, giảm 270 người so với thời điểm cuối năm 2019. Trong đó, có 539 người nghiện ma túy, 1.122 người sử dụng trái phép chất ma túy; 346 người không có nơi cư trú ổn định, 1.315 người có nơi cư trú ổn định; 44 người có biểu hiện “ngáo đá”. Số người nghiện có hồ sơ quản lý là 912 (so với thời điểm cuối năm 2021 giảm 360, so với thời điểm cuối năm 2020 giảm 87). Trong đó, ngoài xã hội là 539 người, cai nghiện bắt buộc 160 người, cơ sở cai nghiện khác 78, giam giữ 135 người. 
 
Số người sử dụng trái phép chất ma túy là 1.292, so với thời điểm cuối năm 2021 tăng 2, so với thời điểm cuối năm 2020 giảm 806. Trong đó ngoài xã hội 1.122, giam giữ 170. 
 
NGUYÊN THI