Hơn 305,5 tỷ đồng quản lý đất đai nông, lâm trường quốc doanh

06:10, 21/10/2022
UBND tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”. Theo đó, dự toán kinh phí để thực hiện đề án nêu trên hơn 305,5 tỷ đồng. Các khoản chi bao gồm: Chi phí lập lưới địa chính hơn 291,3 tỷ đồng; chi phí kiểm tra, nghiệm thu 11,4 tỷ đồng; chi phí khảo sát, thiết kế lập dự toán hơn 2,5 tỷ đồng và chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu 200 triệu đồng.
 
Nguồn kinh phí thực hiện đề án bao gồm kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và từ nguồn 10% thu tiền sử dụng đất của địa phương được phân kỳ thực hiện từ năm 2021-2024 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh làm chủ đầu tư.
 
KHẢI NHIÊN