Còn 49 thôn, buôn đặc biệt khó khăn cần tiếp tục đầu tư

05:10, 19/10/2022
Những năm qua, thực hiện chính sách đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Hiệu quả của các chính sách đầu tư ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng DTTS trong thời gian qua đã góp phần phát triển toàn diện vùng nông thôn DTTS; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS ngày càng được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng DTTS dân tộc giảm nhanh, đến cuối năm 2021 còn 3,58%.
 
Theo thống kê của tỉnh, đến nay, toàn tỉnh đã có 107/111 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Toàn tỉnh cũng đã có 45/49 xã và 80/129 thôn đặc biệt khó khăn đã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn III; hiện chỉ còn 4 xã khu vực III và 49 thôn, buôn đặc biệt khó khăn cần tiếp tục đầu tư trong giai đoạn 2021-2025.
 
NGUYỄN NGHĨA