Không để xảy ra tình trạng xây dựng, tu bổ, tôn tạo di tích thiếu quy hoạch

05:10, 18/10/2022
Tính đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng có 37 di tích, trong đó có 2 di tích cấp quốc gia đặc biệt; 18 di tích cấp quốc gia với đầy đủ các loại hình; di tích kiến trúc 2 di tích; danh lam thắng cảnh 14 di tích; lịch sử cách mạng 2 di tích. Di tích cấp tỉnh hiện có 16 di tích bao gồm 10 di tích lịch sử văn hóa; lịch sử cách mạng 1 di tích và danh lam thắng cảnh 5 di tích và 17 di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh sử dụng giá trị văn hoá truyền thống để phục vụ du khách. 
 
Thời gian qua, công tác quản lý các di tích thực hiện khá tốt, trên địa bàn tỉnh không để xảy ra tình trạng xây dựng, tu bổ, tôn tạo di tích thiếu quy hoạch hoặc bài trí trong khuôn viên di tích khi chưa có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.
 
NGUYỄN NGHĨA