Nỗ lực nâng cao chỉ số cải cách hành chính và sự hài lòng của người dân

NGUYÊN THI 05:57, 13/09/2023

Năm 2022, chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đạt 89,15/100 điểm và xếp thứ 7/16 sở, ban, ngành; tăng 8 hạng so với năm 2021. Trong đó, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của Sở năm 2022 đạt 21,56/25 điểm. 

Quang cảnh khu vực Phường 9 và Phường 10, TP Đà Lạt
Quang cảnh khu vực Phường 9 và Phường 10, TP Đà Lạt

Tuy nhiên, chưa bằng lòng với kết quả trên, để nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, Sở Xây dựng mới đây đã xây dựng kế hoạch, giải pháp nâng cao chỉ số CCHC của đơn vị. 

Qua đó xác định công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Sở đã tăng cường đồng chí Phó Giám đốc Sở làm tổ trưởng, trực tiếp chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC tại cơ quan.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC và nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của đơn vị, Sở Xây dựng đã đặt ra nhiệm vụ là phải thực hiện tốt nhiệm vụ được giao phụ trách về công tác CCHC; trong đó đặc biệt chú trọng phát huy tính sáng tạo, chủ động nghiên cứu đề xuất sáng kiến giải pháp về công tác CCHC. Sở cũng cho biết, thời gian tới sẽ đẩy mạnh thực hiện CCHC gắn với công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức và xét thi đua khen thưởng, hoàn thành các nhiệm vụ do Bộ Xây dựng, Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao đúng thời hạn, đạt kết quả. Đặc biệt, chú trọng việc rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thuộc ngành, lĩnh vực được giao; phối hợp với cơ quan chuyên môn, đảm bảo 100% văn bản QPPL Sở tham mưu xây dựng, ban hành theo đúng quy định. 

Đặc biệt, trong năm 2023 và những năm tiếp theo, Sở sẽ nghiêm túc và khẩn trương triển khai, thực hiện nghiêm số hóa kết quả giải quyết TTHC và đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Chú trọng vào việc tổ chức rà soát, đánh giá TTHC và đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC đúng quy trình, phù hợp với yêu cầu thực tế của cơ quan. Phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kiểm soát chặt chẽ quy trình, nội dung công bố, công khai TTHC trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của cơ quan; niêm yết, công khai đầy đủ, kịp thời bộ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; xây dựng, công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC và đôn đốc, kiểm tra, chấn chỉnh việc giải quyết TTHC tại cơ quan; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Sở đặt chỉ tiêu duy trì tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đúng và trước hạn đạt 100% hồ sơ giải quyết đúng hạn, trong đó có ít nhất 90% hồ sơ giải quyết trước hạn. Công khai đầy đủ kết quả trả lời phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định TTHC thuộc thẩm quyền...

Đối với việc triển khai chuyển đổi số, Sở Xây dựng đã triển khai thực hiện từ năm 2022 trong đó cán bộ, công chức đã được đào tạo, tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ. Năm 2023 này, Sở phấn đấu 100% công chức được trang bị vi tính phục vụ công việc, 100% máy tính được kết nối internet băng thông rộng; đưa vào sử dụng hiệu quả nhiều hệ thống phần mềm ứng dụng như Hệ thống một cửa điện tử; Hệ thống văn bản điều hành, số hóa dữ liệu quy hoạch;...

Để nâng cao hơn nữa mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về CCHC và chất lượng dịch vụ công, trong thời gian tới, ngoài việc thường xuyên quán triệt, chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ, thái độ phục vụ của công chức giải quyết TTHC của cơ quan; Sở Xây dựng cho biết sẽ chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao đạo đức công vụ, nhất là đội ngũ công chức làm công tác tham mưu, thẩm định giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp nhằm không ngừng nâng cao Chỉ số hài lòng (SIPAS) và xử lý nghiêm những cá nhân tùy tiện quy định những thủ tục gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, tổ chức và công dân. Đồng thời, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, quản lý các phòng, ban, đơn vị về thực hiện trả lời phiếu điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC của cơ quan, của tỉnh. Phấn đấu thăng hạng điểm chỉ số thành phần điều tra xã hội học tăng so với năm 2022.