Lâm Hà: Hơn 50 tỷ đồng đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

HOÀNG SA 06:20, 03/11/2023

Theo UBND huyện Lâm Hà, tổng nguồn vốn đã phân bổ để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn năm 2023 là 40.499 triệu đồng; trong đó, nguồn vốn đầu tư 31.492 triệu đồng/112 công trình và nguồn vốn sự nghiệp 9.007 triệu đồng. Đến nay, đối với nguồn vốn đầu tư đã có 100 công trình hoàn thành, 8 công trình đang thi công, giải ngân thanh toán 29,160 triệu đồng, đạt 92,59% kế hoạch; nguồn vốn sự nghiệp đang được các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện. Ngoài ra, huyện Lâm Hà đã bố trí 10 tỷ đồng từ ngân sách huyện để hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng theo Nghị quyết 67 của HĐND huyện theo thứ tự ưu tiên các xã đăng ký nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao và 2 thị trấn. Đến nay, đã có 32 công trình đã hoàn thành, 6 công trình đang thi công và 6 công trình đang lập hồ sơ, giải ngân thanh toán 4.236 triệu đồng, đạt 42,36%.