Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài sản công

CHÍNH PHONG 11:41, 16/11/2023

(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường quản lý, sử dụng chặt chẽ tài sản công.

UBND tỉnh yêu cầu tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công chặt chẽ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn
UBND tỉnh yêu cầu tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công chặt chẽ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn

Theo đó, xét Báo cáo số 399 ngày 18/10 của Sở Tài chính về kết quả kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn các huyện: Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Lâm Hà và Đam Rông; UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố:  Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp về Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan của Trung ương và địa phương đến các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm, hiệu quả các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; ban hành đầy đủ các quy định, quy chế quản lý sử dụng tài sản công thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý theo quy định; thống kê, cập nhập đầy đủ, kịp thời tài sản công thuộc phạm vi quản lý vào cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý, sử dụng tài sản công; đặc biệt là tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, hạ tầng nước sạch và hạ tầng giao thông.

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng phương án khai thác tài sản cộng là hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả trong sử dụng, tạo nguồn thu cho ngân sách. Thống kê, tổng hợp đầy đủ các tuyến đường giao thông do UBND cấp huyện được phân cấp quản lý, gửi Sở Giao thông vận tải để thẩm định, cập nhật phần mềm tài sản hạ tầng giao thông theo quy định. Rà soát lại hiện trạng sử dụng các cơ sở nhà, đất đã được UBND tỉnh phê duyệt phương sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất, gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý, sử dụng và quy định của pháp luật;…

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan tiếp tục tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý theo Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 9550/UBND-TH, ngày 31/10/2023.

Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan và đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổ chức đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công được giao theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch; tổ chức khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế.