Ngành Y tế Lâm Đồng triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

AN NHIÊN 05:27, 22/05/2024

Sở Y tế Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 20/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về phát huy tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”.

Sở Y tế xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể nhằm phổ biến, tuyên truyền, học tập và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị 34-CT/TU đến đảng viên, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị trực thuộc. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất hành động để phát huy tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Y tế Lâm Đồng. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt khẩn trương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; kết hợp nghe, giới thiệu, luận giải tại các hội nghị và tự nghiên cứu của cán bộ, đảng viên; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh năm 2024. Cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt nghiên cứu, học tập Chỉ thị 34-CT/TU đến với đảng viên, công chức, viên chức, người lao động do mình quản lý; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TU.

Nội dung quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 20/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 117-KH/TU ngày 23/4/2024 của Tỉnh ủy về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 20/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng. Đối tượng là toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị trực thuộc. Hình thức quán triệt, phổ biến Chỉ thị 34-CT/TU bao gồm: Tổ chức các hội nghị quán triệt cho những đảng viên, công chức, viên chức, người lao động… chưa được học tập tại hội nghị của tỉnh và huyện (tương đương). Tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề phổ biến, giới thiệu, thảo luận nội dung cốt lõi của Chỉ thị 34-CT/TU và bàn các giải pháp thực hiện hiệu quả Chỉ thị trong cơ quan, đơn vị. Theo kế hoạch hoàn thành trong tháng 5/2024.

Ngoài việc quán triệt nội dung Chỉ thị 34-CT/TU, các cơ quan, đơn vị quan tâm mở rộng, giới thiệu thêm nội dung cốt lõi Kết luận số 14- KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) “Về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung”. Tổ chức thảo luận, bàn giải pháp thực hiện hiệu quả Chỉ thị trong cơ quan, đơn vị mình. Trong đó, đặc biệt quan tâm phân tích, làm rõ và đề ra giải pháp thực hiện Phương châm “3 điều cần làm”, “4 điều cần tránh”; từ đó, tạo chuyển biến đồng bộ, rõ nét về nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật Nhà nước...

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc căn cứ các nội dung của kế hoạch để xây dựng kế hoạch học tập và tổ chức thực hiện Chỉ thị 34-CT/TU tại cơ quan, đơn vị; trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị tại cơ quan, đơn vị và báo cáo kết quả quán triệt, tuyên truyền trước ngày 30/5.