360 tỷ đồng xây dựng hạ tầng nông thôn mới

06:03, 13/03/2020

Thông tin từ Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Lâm Đồng cho biết, năm 2020,...

Thông tin từ Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Lâm Đồng cho biết, năm 2020, Lâm Đồng dành cho Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM số kinh phí 360 tỷ đồng. Theo đó, nguồn ngân sách Trung ương là 240 tỷ đồng và ngân sách địa phương là 120 tỷ đồng. Nguồn kinh phí trên phân bổ cho các địa phương, cơ sở để hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển HTX, thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa... Hết tháng 2/2020, Lâm Đồng có 92/111 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM và đang tích cực thực hiện mục tiêu của Chương trình.
 
D.Q