Hội thảo "Phát triển bền vững nông - lâm nghiệp Tây Nguyên - 10 năm nhìn lại và định hướng cho tương lai"

04:06, 30/06/2020

Vừa qua, tại Đà Lạt, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội thảo "Phát triển bền vững nông - lâm nghiệp Tây Nguyên - 10 năm nhìn lại và định hướng cho tương lai"...

Vừa qua, tại Đà Lạt, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội thảo “Phát triển bền vững nông - lâm nghiệp Tây Nguyên - 10 năm nhìn lại và định hướng cho tương lai”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S, đại diện sở, ngành liên quan thuộc 5 tỉnh Tây Nguyên cùng các nhà khoa học trong và ngoài nước tham dự. 
 
Hội thảo xác định giải pháp phát triển bền vững ngành nông - lâm nghiệp các tỉnh Tây Nguyên trong điều kiện biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2050 như: quản lý và sử dụng đất nông - lâm nghiệp; áp dụng đồng bộ hệ thống thủy lợi nhỏ, phòng chống hạn hán, tác động đối với tưới tiết kiệm và lợi nhuận kinh tế; xây dựng vùng nguyên liệu nông sản bền vững; sử dụng có trách nhiệm vật tư đầu vào trong ngành cà phê Việt Nam; phát triển mô hình HTX sản xuất, kinh doanh gắn với liên kết chuỗi…
 
Đồng thời, Hội thảo cũng đã phân tích tiềm năng và thách thức trong ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; thực trạng sản xuất nông - lâm kết hợp; giải pháp phát triển vùng lưu vực sông Srepok…
 
V.VIỆT