Ðảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống mạng điện tử

05:01, 19/01/2022
Ngành chức năng tỉnh cho biết, nỗ lực đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống mạng điện tử trong tỉnh hoạt động ổn định đang được triển khai thực hiện. 
 
Trước nay Lâm Đồng vẫn thường xuyên cập nhật các văn bản cảnh báo, quy chế, chính sách đảm bảo an toàn thông tin (trên website https://attt.lamdong.gov.vn); tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng trong hệ thống các cơ quan Nhà nước, Đảng và đoàn thể trên địa bàn.
 
Ngành chức năng tỉnh cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh. Đồng thời, hỗ trợ cài đặt phần mềm Virus BKAV Enpoint cho các đơn vị trong Trung tâm Hành chính tỉnh cùng 12 huyện, thành phố và các xã, phường.
 
Riêng Trung tâm Tích hợp dữ liệu và chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang tiếp tục chủ động ứng phó, không để xảy ra sự cố, gián đoạn, đảm bảo an toàn cho hệ thống Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, hệ thống thư điện tử công vụ, hệ thống mạng Campus tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoạt động ổn định.
 
V.TRỌNG