Đà Lạt: Toàn bộ 304 thủ tục hành chính đều được áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015

06:01, 13/01/2022
UBND thành phố Đà Lạt cho biết, toàn bộ 304/328 thủ tục hành chính (TTHC) của thành phố đang giải quyết hiện nay đều đã được áp dụng tiêu chuẩn của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.
 
Trong tổng số 328 TTHC do UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành áp dụng cho khối huyện, thành, Đà Lạt hiện nay đang thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết cho 304 TTHC. Trong số 24 TTHC còn lại, có 1 TTHC lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc thành phố; 9 TTHC lĩnh vực y tế thực hiện tại các cơ sở khám, chữa bệnh; 1 TTHC thực hiện tại Hạt Kiểm lâm thành phố và 13 TTHC đặc thù không thuộc thẩm quyền giải quyết.
 
Với khối phường, xã, hiện UBND các phường, xã trên địa bàn Đà Lạt thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết 155/158 TTHC do tỉnh ban hành cho khối xã, phường; 3 TTHC còn lại thuộc lĩnh vực y tế được thực hiện tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Trong số TTHC thực hiện tại khối xã, phường, có 32 TTHC lĩnh vực bảo trợ xã hội, người có công và việc làm đã được thực hiện liên thông cấp thành phố.
 
Trong năm 2021 vừa qua, UBND thành phố Đà Lạt đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, đánh giá TTHC để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những thủ tục không phù hợp. 
 
Đến nay, thành phố tiếp tục duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đối với 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại UBND 16/16 phường, xã và 13/13 cơ quan chuyên môn. 
 
Thành phố yêu cầu các đơn vị, phòng, ban trong thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC phải đúng theo nội dung, trình tự biểu mẫu quy định của từng quy trình giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, nhằm góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch và hoạt động có hiệu quả. 
 
Trong năm 2021, Đà Lạt cũng tiến hành kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 5 phường, xã trên địa bàn căn cứ vào các tài liệu do đơn vị cung cấp; đồng thời, thành phố cũng triển khai đánh giá nội bộ việc giải quyết TTHC đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố.
 
Trong thời gian đến, UBND thành phố Đà Lạt cho biết sẽ tiếp tục duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố và UBND các phường, xã; xây dựng kế hoạch, tiến hành đánh giá nội bộ, kiểm soát nội bộ việc thực hiện giải quyết TTHC đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố.
 
VIẾT TRỌNG