Bầu Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng khóa đầu tiên

11:10, 08/10/2022
(LĐ online) - Thực hiện Đề án Ủy ban Kiểm tra Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị Ban Chấp hành khóa X lần thứ 4 để bầu Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN tỉnh khóa I và bầu bổ sung Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 
 Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng chị Nguyễn Thị Thu Hoài – Chủ tịch Hội LHPN huyện Bảo Lâm được bầu vào Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh khóa X
Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng chị Nguyễn Thị Thu Hoài – Chủ tịch Hội LHPN huyện Bảo Lâm được bầu vào Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh khóa X
 
Theo đó, căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 28/7/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Lãnh đạo đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp và Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 – 2027”; đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Điều lệ Hội và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XIII; căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, về yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN các cấp cũng như tình hình tổ chức, cán bộ, hội viên và thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Hội LHPN các cấp, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã ban hành Đề án số 04/ĐA-ĐCT ngày 19/7/2022 về Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN các cấp. Theo Đề án số 04, Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN các cấp có chức năng tham mưu cho Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch/Ban Thường vụ Hội LHPN cùng cấp thực hiện nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành lỷ luật của tổ chức Hội theo quy định của Điều lệ Hội; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. 
 
Bà Phạm Thị Ánh Tuyết – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Bà Phạm Thị Ánh Tuyết – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2021 – 2026
 
Hội nghị Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng khóa X lần thứ 4 đã bầu 5 đại biểu vào Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN tỉnh khóa I nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là Ủy ban Kiểm tra khóa đầu tiên của Hội LHPN tỉnh theo Đề án Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN các cấp của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh được bầu làm Chủ nhiệm. 
 
Hội nghị đã bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Thu Hoài – Chủ tịch Hội LHPN huyện Bảo Lâm để bổ sung Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 -2026 thay cho bà Võ Thị Viết Kha - nguyên Chủ tịch Hội LHPN huyện Bảo Lâm chuyển công tác khác, đảm bảo số lượng 31 ủy viên theo đề án nhân sự Ban Chấp hành tại Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 
 
TUẤN HƯƠNG