Trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ của ngành Nội vụ năm 2020

12:12, 27/12/2019

(LĐ online) - Sáng nay, 27/12, tại điểm cầu Lâm Đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt cùng đại biểu các sở, ngành, địa phương tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ của ngành Nội vụ năm 2020...

(LĐ online) - Sáng nay, 27/12, tại điểm cầu Lâm Đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt cùng đại biểu các sở, ngành, địa phương tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ của ngành Nội vụ năm 2020. Hội nghị còn nghe báo cáo 2 chuyên đề chính sách tiền lương và cải cách hành chính; tham luận của một số tỉnh, thành phố. 
 
Đồng chí Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng về trực tuyến triển khai nhiệm vụ của ngành Nội vụ
Đồng chí Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng về trực tuyến triển khai nhiệm vụ của ngành Nội vụ
 
Theo đó, trong năm 2019, Bộ Nội vụ đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ nhằm cụ thể hóa các chủ trương chính sách và xây dựng, hoàn thiện thể chế về tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với sắp xếp lại tổ chức, cơ cấu lại và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 và nhiều chính sách liên quan đến công tác tổ chức cán bộ.
 
Đến nay, đã có trên 50 địa phương thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, giúp cho việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngày càng được công khai, minh bạch và nhanh chóng. Có 54/63 cấp tỉnh thực hiện việc sáp nhập các Trung tâm y tế có cùng chức năng để thành lập Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật; 437/713 cấp huyện thực hiện hợp nhất bệnh viện huyện và trung tâm y tế.
 
Về thực hiện chính sách tinh giản biên chế, tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của Bộ, ngành, địa phương, biên chế công chức của các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, biên chế của các Hội có tính chất đặc thù và biên chế công chức dự phòng năm 2020 là 253.517 biên chế, giảm 8,68% so với năm 2015. Năm 2019, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015 tại 63/63 địa phương giảm 4,26%, tại 20/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ và 8/8 cơ quan thuộc Chính phủ giảm 11,85%. Từ năm 2015 - 2019, đã thực hiện tinh giản biên chế 50.547 người.
 
Thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng của 14 cơ quan Trung ương và 15 địa phương. Kết quả, có 9 cơ quan đã tổ chức thi tuyển với 30 vị trí  và 5 cơ quan đã xây dựng kế hoạch và đang triển khai thực hiện; 13 địa phương đã tổ chức thực hiện thí điểm thi tuyển, với 76 vị trí và 2 địa phương đang triển khai thực hiện. 
 
Đến nay, Bộ Nội vụ nhận được hồ sơ đề án của 42/45 địa phương, đã tổ chức thẩm định hồ sơ đề án của 40 địa phương; đã trình Chính phủ thống nhất hồ sơ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 40 địa phương; Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 21 địa phương; dự kiến sau khi sắp xếp giảm 6/713 đơn vị hành chính cấp huyện và 560/11.160 đơn vị hành chính cấp xã.
 
Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ, các cơ sở đào tạo của Bộ Nội vụ đã tổ chức bồi dưỡng được 53 lớp cấp vụ và tương đương với hơn 3.000 học viên; 48 lớp cấp sở và tương đương với 2.115 học viên; 20 lớp cấp huyện và tương đương với 695 học viên; 476 lớp cấp phòng và tương đương, lớp chuyên viên chính và lớp bồi dưỡng khác với 19.811 học viên. 
 
Hội nghị đề ra phương hương hướng nhiệm vụ năm 2020 tập trung thực hiện cải cách hành chính, đánh giá tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; xây dựng Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Tập trung sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chính sách về quản lý cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với nội dung mới được sửa đổi, bổ sung trong Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; triển khai Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài. Hoàn thành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021; hoàn thành Dự án “Hoàn thiện hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”. 
 
* Đối với Sở Nội vụ: Tập trung triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 theo hướng dẫn của Trung ương. Thực hiện đúng các quy định về quản lý biên chế, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được Chính phủ giao cho các địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực quản lý. Tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, không để xảy ra những vụ việc gây hậu quả và tác động tiêu cực, thiếu trách nhiệm, vô kỷ luật trong việc thực thi công vụ; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các biểu hiện vi phạm đạo đức công vụ. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức; tăng cường triển khai công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, thi đua - khen thưởng, văn thư - lưu trữ, thanh niên tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, góp phần thực hiện tốt các nội dung quản lý nhà nước của ngành Nội vụ. Tập trung thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 và giai đoạn 2016-2020, đảm bảo triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực; tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách hành chính; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính.
 
AN NHIÊN