Công tác nhân sự đại hội Đảng có vị trí, ý nghĩa đặc biệt quan trọng

11:06, 24/06/2020

(LĐ online) - Đại hội Đảng có hai nội dung quan trọng nhất là công tác văn kiện và công tác nhân sự; trong đó công tác nhân sự có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bởi đó không chỉ là nhân tố bảo đảm sự thành công của đại hội mà còn cả việc triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của đại hội đề ra.

(LĐ online) - Đại hội Đảng có hai nội dung quan trọng nhất là công tác văn kiện và công tác nhân sự; trong đó công tác nhân sự có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bởi đó không chỉ là nhân tố bảo đảm sự thành công của đại hội mà còn cả việc triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của đại hội đề ra.
 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh khóa IX. Ảnh: Duy Danh
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh khóa IX. Ảnh: Duy Danh
 
Công tác nhân sự đại hội Đảng thuộc công tác cán bộ của Đảng, có vị trí đặc biệt quan trọng, quyết định sự thành công của đại hội và công tác lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, qua các kỳ đại hội Đảng hơn 90 năm qua (12 kỳ đại hội), Đảng ta đặc biệt quan tâm đến công tác nhân sự đại hội và có nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định và kinh nghiệm quý báu về công tác này; từ đó xây dựng được một đội ngũ cán bộ của Đảng vừa có tâm vừa có tầm để lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 
 
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, toàn Ðảng đã và đang tích cực, khẩn trương tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị đã quy định rõ 6 nội dung trong công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy. Đó là cơ sở để các cấp ủy thực hiện việc lựa chọn nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp.
 
Gần đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng đã có bài viết rất quan trọng: “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng”. Trong bài viết này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đề cập toàn diện, sâu sắc về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng, trong đó nhấn mạnh về: Vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội; yêu cầu đặt ra cho công tác nhân sự của Đại hội XIII; nội dung, phương pháp, cách thức tiến hành; trách nhiệm của chúng ta. Trên cơ sở đó, đại hội Đảng các cấp cần quán triệt và triệt để thực hiện tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.
 
 Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố Đà Lạt khoá IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố Đà Lạt khoá IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt Đại hội. Ảnh: T.D
 
Sở dĩ Đảng ta rất chú trọng đến công tác cán bộ, nhất là nhân sự đại hội Đảng, bởi như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”, bởi cán bộ nào phong trào đó; do đó “có cán bộ tốt thì việc gì cũng xong”. Cán bộ có tầm quan trọng như vậy, nên Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu người cán bộ cách mạng phải hội đủ các tiêu chuẩn: Đức và tài, phẩm chất và năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phong cách, phương pháp tốt; trong đó, phẩm chất đạo đức phải là yếu tố hàng đầu, là gốc, là nền tảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng nhiều lần nhấn mạnh, nếu xây dựng Đảng là then chốt thì công tác tổ chức cán bộ là “then chốt của then chốt”. Vì vậy công tác cán bộ nói chung, nhất là công tác cán bộ chuẩn bị cho đại hội của Đảng lại càng hết sức quan trọng.
 
Ðể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “then chốt của then chốt”, công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội phải được thực hiện khẩn trương, thận trọng, khoa học, chặt chẽ đúng quy trình, có chất lượng cao, vì đây là công việc “có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm cho thành công của đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của đại hội” như lời phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc ngày 23/4/2020. 
 
Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về vai trò của cán bộ và tầm quan trọng của công tác cán bộ, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng phải chuẩn bị thật tốt nhân sự để giới thiệu những cán bộ hội đủ các tiêu chuẩn để đại hội bầu vào cấp ủy các cấp, kiên quyết bằng mọi giá không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy cơ cấu, bè phái, cục bộ; rơi vào suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; làm việc kém hiệu quả... Để làm được điều đó, không chỉ đòi hỏi các cấp ủy, mỗi cấp ủy viên phải thật sự dân chủ, bản lĩnh, trách nhiệm, công tâm trong việc lựa chọn và giới thiệu cho đại hội các cấp danh sách nhân sự cấp ủy có chất lượng tốt nhất; mà bản thân các đại biểu tham dự đại hội cũng cần phải hết sức bản lĩnh, trách nhiệm, công tâm, sáng suốt lựa chọn bầu vào cấp ủy những người phải thực sự có đủ tâm, tầm, tài, tín nhiệm và sức khỏe đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đảng các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong nhiệm kỳ mới.
 
Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tiến hành vào thời điểm đất nước ta trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh 1991); trong đó, có 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển 2011) và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020. Đại hội diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực vừa có nhiều thời cơ, thuận lợi vừa đặt ra những khó khăn, thách thức lớn đối với đất nước ta. 
 
Đại biểu biểu quyết tại Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại biểu biểu quyết tại Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Văn Việt
 
Ở trong nước, công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế đã làm cho uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao, tạo tiền đề để đất nước phát triển nhanh, bền vững. Tuy nhiên, tình hình đất nước vẫn còn đó những nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra; trong đó, có mặt gay gắt hơn; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn những nhân tố dễ gây mất ổn định; sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động ngày càng tinh vi, nguy hiểm, phức tạp hơn... Hơn nữa, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã lưu ý, đây là thời điểm chuyển giao thế hệ từ lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, được rèn luyện, trưởng thành trong những năm tháng kháng chiến, chủ yếu được đào tạo ở trong nước và tại các nước XHCN trước đây, sang lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, trưởng thành trong hòa bình và được đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau. Nhất là, gần đây, cán bộ, đảng viên và Nhân dân hết sức quan tâm theo dõi và có phần băn khoăn, lo lắng về nhân sự đại hội Đảng các cấp và nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Do đó, công tác nhân sự đại hội vốn đã rất quan trọng, nay lại càng quan trọng hơn.
 
Vì vậy, rút kinh nghiệm từ đại hội các nhiệm kỳ trước, nhất là nhiệm kỳ vừa qua, việc chuẩn bị nhân sự các cấp của nhiệm kỳ này phải quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là “trên cơ sở xác định rõ tiêu chuẩn, tiêu chí để đánh giá đúng cán bộ, lựa chọn đúng người, sắp xếp đúng việc, bố trí đúng chỗ, tạo ra một ê-kíp, một tập thể thật sự "ăn ý", đoàn kết, thống nhất, có sức mạnh. Muốn thế, phải thật sự phát huy dân chủ trong việc phát hiện, giới thiệu nhân sự đi đôi với xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức Đảng và người đứng đầu. Chống tư tưởng cục bộ, địa phương, thân quen, "cánh hẩu", "lợi ích nhóm"; tránh cách làm giản đơn, tuỳ tiện, vô nguyên tắc. Phải bằng mọi biện pháp dứt khoát không đưa vào cơ quan lãnh đạo những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người đã phạm sai lầm hoặc sa sút về phẩm chất, đạo đức, vướng vào tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, hống hách, gia trưởng, nịnh trên, nạt dưới, bao che cho tội phạm, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng. Để những người đó lọt được vào cương vị lãnh đạo là tai hoạ cho Đảng, là tạo điều kiện cho họ càng hại nước, hại dân nhiều hơn”.
 
Công tác nhân sự đại hội của Đảng là công việc hệ trọng không chỉ diễn ra trước và trong thời gian tổ chức đại hội mà cả trong suốt nhiệm kỳ. Vì vậy, đại hội chỉ thực sự thành công khi chọn bầu được vào cấp ủy những đảng viên ưu tú nhất, những người thực sự có đức, có tài để tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra. Với bản lĩnh, trí tuệ và kinh nghiệm của một Đảng được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục và rèn luyện; lại được kinh qua nhiều gian nan, thử thách, ác liệt, nên chúng ta tin tưởng rằng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ thành công rực rỡ, đáp ứng được niềm tin tưởng, mong đợi của nhân dân, làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.
  
KHÁNH LINH