Ban hành quy định về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh

04:04, 04/04/2013

Ngày 19 tháng 3 năm 2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND Quy định về tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 19 tháng 3 năm 2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND Quy định về tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Với quan điểm, tỉnh Lâm Đồng tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích các cơ quan, tổ chức trong tỉnh; các tổ chức nước ngoài; các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương hoặc địa phương khác tổ chức hoặc đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, việc ban hành Quy định kèm các biểu mẫu một mặt, tạo hành lang pháp lý rõ ràng, cụ thể, dễ thực hiện đối với các đơn vị, tổ chức có nhu cầu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; một mặt, quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng, địa phương liên quan trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và từng bước đưa hoạt động này đi vào nề nếp.

Theo Quy định, các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội đoàn thể cấp tỉnh; UBND cấp huyện; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; các doanh nghiệp và các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật; các cơ quan, tổ chức nước ngoài đã được cấp có thẩm quyền của Việt Nam cho phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam khi tổ chức hoạt động hội họp theo hình thức gặp gỡ trực tiếp hoặc theo hình thức trực tuyến với ít nhất là 1 đầu cầu thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng có người nước ngoài tham dự hoặc có sự tham gia tài trợ của nước ngoài đều phải làm hồ sơ xin phép các cơ quan chức năng có thẩm quyền trước khi tổ chức.

Về thẩm quyền quyết định, UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Ngoại vụ cho phép tổ chức hội nghị khách hàng, giới thiệu sản phẩm, giới thiệu du học có sự tham gia hoặc tài trợ của nước ngoài. Tất cả các trường hợp khác đều do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Trong Quy định đã xác định rõ thành phần hồ sơ, quy trình và thời gian giải quyết đối với mỗi loại hội nghị, hội thảo quốc tế. Theo đó, Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ xin tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. Các cơ quan quản lý Nhà nước, các địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Ngoại vụ thẩm tra các nội dung liên quan đến lĩnh vực, địa bàn phụ trách và thống nhất trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Một điều đáng lưu ý là đối với các hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của các cơ quan Trung ương, các hội nghị, hội thảo quốc tế trong khuôn khổ các chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm của Bộ, ngành, các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và các hội nghị hội thảo theo chương trình/dự án ODA, NGO đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt thì đơn vị tổ chức hoặc phối hợp tổ chức phải có văn bản thông báo UBND tỉnh Lâm Đồng (thông qua Sở Ngoại vụ) trước khi tổ chức ít nhất 5 ngày làm việc về nội dung hội nghị, hội thảo quốc tế (thời gian, địa điểm, thành phần, mục đích…) để địa phương phối hợp quản lý. Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch, khách sạn, nhà hàng …phải kiểm tra Giấy phép của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trước khi ký hợp đồng dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại cơ sở kinh doanh của đơn vị mình.

Trong phạm vi 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc hội nghị, hội thảo quốc tế, cơ quan tổ chức phải báo cáo kết quả và các đề xuất, kiến nghị (nếu có) bằng văn bản gửi về Sở Ngoại vụ để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/3/2013.

Toàn văn Quyết định và các biểu mẫu có thể xem hoặc tải về tại website của Sở ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng (www. songoaivulamdong.gov.vn)
 

Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng