Đam Rông 62 hộ chưa được cấp QSD đất ở

VĂN VIỆT 04:52, 22/09/2023

Qua rà soát toàn huyện Đam Rông có tất cả 62 hộ đồng bào dân tộc thiểu số chưa được chuyển đổi hoặc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (QSD) đất ở, bao gồm xã Đạ Long 48 hộ, xã Đạ Tông 14 hộ. 

Căn cứ tại điểm 2, Điều 11 Nghị định 45/2014/NĐ-CP đối với 62 hộ vừa nêu, huyện Đam Rông sẽ miễn nộp tiền sử dụng đất ở trong hạn mức khi cấp giấy chứng nhận lần đầu chuyển mục đích sử dụng theo danh mục các xã đặc biệt khó khăn. 

Riêng 67 hộ đồng bào dân tộc thiểu số đang ở nhờ trên đất của người khác tại các xã Rô Men, Đạ Long, Đạ Tông, Liêng S'rônh, Phi Liêng, Đạ K’nàng, nhưng huyện Đam Rông hiện không có quỹ đất ở để bố trí.