Tiếp tục triển khai thực hiện phát triển đô thị xanh, thông minh, bền vững 

NGUYÊN THI 06:19, 23/02/2024

Hiện nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có 15 đô thị; trong đó, có 1 đô thị loại I TP Đà Lạt, 1 đô thị loại III TP Bảo Lộc, 1 đô thị loại IV thị trấn Liên Nghĩa và 12 đô thị loại V. 

Thông tin từ Sở Xây dựng cho biết, hiện Sở và các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện phát triển đô thị xanh, thông minh, bền vững theo kế hoạch của UBND tỉnh và Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; triển khai Chương trình Phát triển đô thị toàn tỉnh đến năm 2025 định hướng đến 2035; lập điều chỉnh Chương trình Phát triển đô thị tỉnh Lâm Đồng phù hợp với Nghị quyết 26/NQ-TU ngày 10/7/2023 của Tỉnh ủy về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.