Nhận chuyển nhượng đất thuê có được hưởng tiếp ưu đãi?

01:11, 23/11/2022
Công ty bà Đỗ Thị Kim Oanh (Hải Phòng) đang làm thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền một lần do hợp tác xã đang quản lý, sử dụng.
 
Thửa đất trên đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất với hình thức là thuê đất trả tiền một lần và được giảm 50% tiền thuê đất cho cả thời gian thuê (theo Điểm a, Khoản 1, Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ).
 
Bà Oanh hỏi, trong trường hợp công ty bà (công ty cổ phần, không có yếu tố nước ngoài) nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuê nói trên của hợp tác xã thì có tiếp tục được giảm 50% tiền thuê đất không hay phải nộp đủ tiền thuê?
 
Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:
 
Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
 
Căn cứ Khoản 7, Điều 12 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
 
Căn cứ Điểm 10, Khoản 5, Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
 
Trường hợp công ty cổ phần nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuê đã trả tiền một lần cho cả thời gian thuê của hợp tác xã (hợp tác xã đã được giảm 50% tiền thuê đất theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP) thì nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất, việc giảm tiền thuê đất đối với công ty cổ phần được xác định như sau;
 
Công ty cổ phần không được hưởng ưu đãi về giảm 50% tiền thuê đất quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP do không thuộc đối tượng giảm tiền thuê đất.
 
Về việc xác định nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất đối với doanh nghiệp nhận chuyển nhượng: Đề nghị Cục Thuế TP. Hải Phòng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hải Phòng căn cứ vào hồ sơ cụ thể và quy định của pháp luật tại thời điểm có quyết định cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền đối với doanh nghiệp nhận chuyển nhượng để xác định nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất đối với công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.
 
(Theo Chinhphu.vn)