Nắng xiên. Ảnh: Võ Trang

06:04, 21/04/2022

 

Nắng xiên. Ảnh: Võ Trang
Nắng xiên. Ảnh: Võ Trang