Bình minh ở Túy Sơn, Đà Lạt. Ảnh: Võ Trang

05:05, 12/05/2022

 

Bình minh ở Túy Sơn, Đà Lạt. Ảnh: Võ Trang
Bình minh ở Túy Sơn, Đà Lạt. Ảnh: Võ Trang