Cổ thạch biển Tuy Phong, Bình Thuận. Ảnh: Võ Trang

03:09, 29/09/2022

 

Cổ thạch biển Tuy Phong, Bình Thuận. Ảnh: Võ Trang
Cổ thạch biển Tuy Phong, Bình Thuận. Ảnh: Võ Trang