Phố sương Đà Lạt. Ảnh: Thụy Trang

06:11, 10/11/2022
Phố sương Đà Lạt. Ảnh: Thụy Trang
Phố sương Đà Lạt. Ảnh: Thụy Trang