Nhà thờ Chánh Tòa - Đà Lạt. Ảnh: Hiệp Nguyễn

05:10, 13/10/2022
Nhà thờ Chánh Tòa - Đà Lạt. Ảnh: Hiệp Nguyễn
Nhà thờ Chánh Tòa - Đà Lạt. Ảnh: Hiệp Nguyễn