Đà Lạt sương mai

VÕ TRANG 04:47, 30/05/2024
Đà Lạt sương mai. Ảnh: Võ Trang
Đà Lạt sương mai. Ảnh: Võ Trang