Phân loại kén tằm ở Bảo Lộc

VÕ TRANG 06:16, 02/05/2024
Phân loại kén tằm ở Bảo Lộc. Ảnh: Võ Trang
Phân loại kén tằm ở Bảo Lộc. Ảnh: Võ Trang