Nắng nghiêng

VÕ TRANG 06:20, 09/05/2024
Nắng nghiêng. Ảnh: Võ Trang
Nắng nghiêng. Ảnh: Võ Trang