Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính

DIỄM THƯƠNG 11:00, 13/09/2023

(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Trung tâm hành chính công tỉnh Lâm Đồng
Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Lâm Đồng

Theo đó, nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin và hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp theo quy định về kiểm soát TTHC và yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, TP Đà Lạt, Bảo Lộc phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức nội dung kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, rà soát, bám sát các chương trình, kế hoạch về công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2023, tránh bỏ sót nhiệm vụ đã đề ra; khẩn trương triển khai thực hiện nội dung kế hoạch.

Tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác công tác cải cách TTHC, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và báo cáo tình hình, kết quả công tác cải cách TTHC; phối họp với Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công) công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương, tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả các cấp để đội ngũ cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện. Định kỳ hàng tháng thống kê đầy đủ những TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ để kiểm soát chặt chẽ việc ban hành và thực hiện TTHC.

Thực hiện rà soát, làm sạch toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đã được công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; thời hạn hoàn thành trong tháng 10/2023.

Đẩy mạnh rà soát, tái cấu trúc quy trình TTHC cung cấp trên cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh, để cắt giảm các thông tin phải khai báo khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; bảo đảm mục tiêu cắt giảm ít nhất 20% thông tin phải khai báo. Thời hạn hoàn thành trong tháng 9 năm 2023.