Đạ Huoai: Tập huấn xây dựng các mô hình học tập

TỨ ĐỨC 05:27, 22/05/2024

Thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2024; hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai tập huấn, bồi dưỡng các mô hình học tập năm 2024; UBND huyện Đạ Huoai đã tổ chức tập huấn xây dựng các mô hình học tập cho 160 đại biểu.

Lớp tập huấn nhằm quán triệt những nội dung, điểm mới trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập theo Quyết định số 324 ngày 25/10/2023 của Hội Khuyến học Việt Nam về việc ban hành Bộ tiêu chí và Hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập” giai đoạn 2021-2030; Các quy định của Bộ GD&ĐT về đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện, “Cộng đồng học tập” cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh...

Thông qua tập huấn và triển khai các mô hình học tập nhằm đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập với phương châm “Cần gì học nấy”, “Nhà nhà học tập, người người học tập”, tạo ra phong trào thi đua học tập sổi nổi, rộng khắp để xây dựng thành công các Mô hình “Công dân học tập”, “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”.