Thi đua thực hiện tốt phong trào năm 2022

06:02, 25/02/2022
Với cách làm mới, sáng tạo, năm 2022, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xác định việc xây dựng và thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động theo hướng thực chất, sát cơ sở, đề cao tính biểu dương các điển hình tập thể, cá nhân có thành tích cao để hướng đến xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, hiện đại. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng phong trào “Xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”.
 
Ông Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình văn hóa tiêu biểu của khu dân cư tiêu biểu tại khu phố Phan Chu Trinh, Phường 9, thành phố Đà Lạt
Ông Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình văn hóa tiêu biểu của khu dân cư tiêu biểu tại khu phố Phan Chu Trinh, Phường 9, thành phố Đà Lạt
 
Tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, hiệu quả của năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xác định nhiệm vụ năm 2022 là tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI... Đồng thời, vận động Nhân dân đoàn kết, tin tưởng, đồng thuận, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị do nghị quyết của cấp ủy, chính quyền đề ra. Triển khai các nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế và phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ các cấp tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền các tầng lớp Nhân dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19.
 
Tổ chức tuyên truyền, vận động, tiếp nhận các nguồn đóng góp của tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19; kịp thời huy động giúp đỡ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh (theo Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ), gắn với giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch và giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19”.
 
MTTQ các cấp tập trung đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nâng cao chất lượng xây dựng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu. Tổ chức đăng ký, phát động, hiệp thương với các tổ chức thành viên và thống nhất với cấp ủy, chính quyền để phối hợp vận động, huy động các nguồn lực xây dựng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu (theo Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 07/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy), gắn với lồng ghép xây dựng xã, phường, thị trấn an toàn, khu dân cư an toàn; vận động Nhân dân đóng góp công sức tham gia xây dựng các công trình phúc lợi, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự; thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, đảm bảo “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.
 
Ông Trương Thành Được - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Trước mắt, MTTQ cấp huyện, cấp xã và Ban công tác Mặt trận chủ động rà soát việc thực hiện 5 nội dung Cuộc vận động theo Đề án số 04/ĐA-MTTW-BTT ngày 28/12/2015 và Thông tri số 10/TTr-MTTW-BTT ngày 8/7/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và hướng dẫn của MTTQ Việt Nam tỉnh về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các nội dung, tiêu chí mới ban hành của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về xây dựng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu để hướng dẫn các xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố thực hiện phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của mỗi địa phương. Đồng thời, tiến hành rà soát việc bố trí kinh phí thực hiện Cuộc vận động theo định mức, quy định tại Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính và Nghị quyết số 80/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh Lâm Đồng.
 
Tiếp đó, tổ chức tốt công tác thẩm định, công nhận, biểu dương, khen thưởng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu (theo các nội dung, tiêu chí mới), gắn với “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2022, kịp thời tham mưu cấp ủy, đề xuất chính quyền khen thưởng (tặng công trình) cho các khu dân cư có thành tích nổi trội. Đồng thời, tiếp tục lấy ý kiến hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại các huyện và xã đăng ký hoàn thành nông thôn mới năm 2022.
 
Ông Trương Thành Được cho biết thêm: MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục tuyên truyền, triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, gắn với tuyên truyền, phổ biến "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân mạnh dạn tiếp cận khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin để ứng dụng trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và phục vụ đời sống, không ngừng đổi mới, cải tiến nâng cao trình độ trong công tác, học tập, năng suất, chất lượng trong lao động. Xây dựng và nhân rộng các mô hình sáng tạo, hiệu quả trong Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
HÀ NGUYỆT