Đạ Tẻh: Đẩy mạnh cải cách hành chính

06:09, 16/09/2022
Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 14 ngày 25/5/2022 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Huyện ủy Đạ Tẻh đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với tình hình thực tiễn để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác này.
 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở hai cấp huyện, xã hoạt động ngày càng hiệu quả, chất lượng
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở hai cấp huyện, xã hoạt động ngày càng hiệu quả, chất lượng
 
•  LÀM TỐT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 
Từ đầu năm đến nay, công tác CCHC trên địa bàn huyện Đạ Tẻh thường xuyên được đẩy mạnh. Đơn cử như: cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện nghiêm túc. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở hai cấp huyện, xã được củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng hiệu quả, chất lượng… Theo thống kê của UBND huyện Đạ Tẻh, trong 9 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện đã tiếp nhận và giải quyết được 3.653 hồ sơ trên tất cả các lĩnh vực. Thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt tỷ lệ 100%. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước ngày càng được nâng cao về chất lượng và hiệu quả; các trang thiết bị làm việc được đầu tư, mua sắm để phục vụ tốt cho công tác chuyên môn; việc ứng dụng các phần mềm trong giải quyết công việc có sự chuyển biến tích cực; hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện ngày càng chất lượng. Việc cải cách thủ tục hành tại các cơ quan chuyên môn được đổi mới, luôn lấy người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm trọng tâm, không có tình trạng cửa quyền, hách dịch, nhũng nhiễu xảy ra.
 
Thực hiện nghiêm việc công khai để Nhân dân biết, dân bàn, dân quyết định và dân giám sát, kiểm tra. Phát huy tốt vị trí, vai trò của các tổ tự quản, tổ hòa giải, ban thanh tra Nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng để cùng phối hợp trực tiếp tuyên truyền, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hòa giải kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp trong Nhân dân…Nếu như năm 2021, huyện Đạ Tẻh có chỉ số CCHC đạt 92,20%, đứng thứ 1/12 huyện, thành trong toàn tỉnh thì hiện nay địa phương này đang tiếp tục nỗ lực để giữ vững thành quả ấy.
 
Huyện Đạ Tẻh phấn đấu chỉ số CCHC của huyện hàng năm đạt trên 92%; đến năm 2025, chỉ số CCHC đạt 93% và được xếp vào nhóm 6 huyện, thành phố có điểm đánh giá chỉ số CCHC cao trong toàn tỉnh. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt trên 90%; mức độ hài lòng người dân về cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục công lập, lĩnh vực đất đai, xây dựng đạt tối thiểu 88%. 
 
•  XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ TIẾP THEO
 
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, huyện Đạ Tẻh đã xác định mục tiêu cụ thể ở các nội dung trọng tâm như: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công.
 
Để đạt được những mục tiêu đặt ra, hiện, địa phương này đang từng bước tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền trong thực hiện công tác CCHC. Tạo sự đổi mới đồng bộ trong hệ thống chính trị, thống nhất liên thông giữa CCHC của cơ quan nhà nước với CCHC của các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, đặc biệt là những cơ chế, chính sách mang tính chất đặc thù của địa phương. Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy định thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Tăng cường đổi mới việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Nghiên cứu, triển khai các dịch vụ hành chính ngoài công lập để hỗ trợ các dịch vụ hành chính công nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng. Phát triển, tích hợp các ứng dụng thanh toán điện tử một cách rộng rãi tới tất cả người dân. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số…Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, lấy kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến làm tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng hàng năm của các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn…
 
Đặc biệt, chủ tịch UBND huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả thực hiện cải cách hành chính của địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Hằng năm, phân tích, đánh giá đầy đủ các nội dung chỉ số cải cách hành chính cấp huyện, cấp xã từ đó đề ra giải pháp phù hợp để duy trì, cải thiện các chỉ số cải cách hành chính năm sau cao hơn năm trước. 
 
Sự quyết tâm và nỗ lực trong việc đẩy mạnh CCHC là cơ sở để nâng cao sự hài lòng của người dân. Đồng thời, góp phần quan trọng tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp, đầu tư, kinh doanh phát triển để Đạ Tẻh trở thành điểm đến được các đơn vị, doanh nghiệp chọn lựa.
 
NGỌC NGÀ