Cuộc thi chính luận góp phần lan tỏa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

KIỀU NINH 17:01, 08/09/2023

(LĐ online) - Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những hoạt động quan trọng, thiết thực, tạo ra xung lực mới trong việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới.

Một số tác phẩm tham dự cuộc thi
Một số tác phẩm tham dự cuộc thi

Ngày từ khi Đảng ra đời và trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng luôn coi trọng công tác bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng và bảo vệ Nhân dân; đồng thời kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Từ năm 2021 đến nay, Trung ương tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng, thu hút sự tham gia hưởng ứng rộng khắp của các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên cả nước.

Sau khi Trung ương phát động Cuộc thi chính luận lần thứ Ba, năm 2023,  Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch số 43-KH/BCĐ, ngày 22/2/2023 về “Triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 trên địa bàn tỉnh”  để chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 các địa phương, đơn vị; các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh; Trường Chính trị tỉnh, Hội Nhà báo, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh phát động, triển khai Cuộc thi sâu rộng, phù hợp tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị.

 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền, phát động Cuộc thi tại hội nghị Báo cáo viên, hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2023, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở và mạng xã hội để đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp Nhân dân biết, hưởng ứng tham gia; hàng tháng, thông qua hội nghị giao ban báo chí và hướng dẫn tuyên truyền để đôn đốc đội ngũ nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi, góp phần lan tỏa mạnh mẽ trong Nhân dân.

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Ban Chỉ đạo 35 các địa phương, đơn vị; các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh; Trường Chính trị tỉnh, Hội Nhà báo, Hội Văn học - Nghệ thuật Lâm Đồng đã triển khai, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, động viên các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia. Các huyện, thành phố đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, trong đó thực hiện chương trình phát thanh bằng hai thứ tiếng (tiếng Việt và tiếng K’Ho), tổ chức nhiều lượt xe loa lưu động để tuyên truyền nội dung Cuộc thi tới các xã, khu dân cư vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng, hệ thống đài truyền thanh cơ sở và các trang/nhóm Facebook, fanpage của Ban Chỉ đạo 35 tăng cường tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung của Cuộc thi để đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân biết, hưởng ứng tham gia. Đồng thời, truy cập vào website http://www.baovenentang.org.vn để nghiên cứu, tham khảo các bài viết đoạt giải Cuộc thi cấp Trung ương lần thứ nhất và lần thứ hai do Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương đăng tải.

Sau gần 6 tháng  triển khai Cuộc thi, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã nhận được 934 tác phẩm dự thi từ các địa phương, cơ quan, đơn vị gửi tham dự. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 98-QĐ/BTGTU, ngày 30/6/2023 thành lập Ban Sơ khảo Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tổ chức xét chọn tác phẩm dự thi có chất lượng tốt để báo cáo Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Lâm Đồng xem xét khen thưởng và gửi tác phẩm tham dự Cuộc thi cấp Trung ương.

Theo  đánh giá của Ban Sơ khảo, các tác phẩm dự thi về cơ bản đều bám sát chủ đề, đáp ứng tiêu chí thể lệ Cuộc thi do Trung ương đề ra. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức, thể hiện tính chiến đấu, tính khoa học, có sự phát hiện, đề cập những vấn đề mới trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nhiều tác phẩm có lý luận chặt chẽ logic, sâu sắc, ngôn từ được sử dụng sắc bén thể hiện rõ tính chiến đấu với những quan điểm sai trái, thù địch. Có những tác phẩm thể hiện rõ sự trăn trở, tâm huyết của tác giả, đề xuất các giải pháp, trách nhiệm cá nhân trước vấn đề đặt ra. Nhiều tác phẩm dự thi có chất lượng tốt, nội dung sâu sắc, hình thức trình bày sinh động, hình ảnh minh họa thực tế, có ý nghĩa. Đặc biệt, có 8 tác phẩm dự thi của học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, trong đó có 1 tác phẩm được lựa chọn tham gia dự thi cấp Trung ương. Ban Sơ khảo đã thẩm định và lựa chọn 66 tác phẩm đạt chất lượng ở các thể loại (báo in, báo điện tử, tạp chí, video clip) gửi tham dự Cuộc thi cấp Trung ương.

Có thể nói, Cuộc thi chính luận đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.