Những vấn đề cần quan tâm trong học tập và làm theo Bác năm 2020

06:02, 19/02/2020

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, năm diễn ra đại hội Ðảng các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng...

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, năm diễn ra đại hội Ðảng các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh.
 
Trao kỷ niệm chương và hoa cho đại diện các địa phương tại buổi giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác diễn ra tại Đà Lạt. Ảnh: V.Báu
Trao kỷ niệm chương và hoa cho đại diện các địa phương tại buổi giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác diễn ra tại Đà Lạt. Ảnh: V.Báu
 
Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong chuyên đề năm 2020 có 2 phần cần tập trung triển khai, bao gồm: 
 
Trước hết là phần “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Trong phần này, các đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang… cần nghiên cứu kỹ các quan điểm, tri thức nền tảng: Đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược quyết định thành công của cách mạng Việt Nam; nguyên tắc, phương pháp, lực lượng và hình thức tổ chức đại đoàn kết dân tộc; đoàn kết là lẽ sống, đạo lý của Đảng, của dân tộc và là đức tính cơ bản của người cách mạng; phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh cần quán triệt sâu các nội dung: Xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền trong sạch, vững mạnh làm hạt nhân lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng; đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; các bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng về đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
 
Tiếp đến là phần “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới”. Nội dung cốt yếu trong phần này là xác định những vấn đề đặt ra về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình hiện nay; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực, nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc; tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...
 
Theo Hướng dẫn 108 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn số 149 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, yêu cầu nội dung học tập và làm theo cần chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các “bệnh”: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước.
 
Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền các cấp cần lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; Quy định số 08, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Quy định số 07 ngày 22/5/2019 của Tỉnh ủy về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh”; Nghị quyết số 35, ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 96 ngày 9/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…
 
Hơn hết, để việc thực hiện chuyên đề 2020 đạt hiệu quả tích cực, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung quán triệt, triển khai chuyên đề gắn với kế hoạch, chương trình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Các chi bộ cần thảo luận, đề ra giải pháp học tập và làm theo Bác về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đưa vào Nghị quyết năm 2020 của chi bộ để tổ chức thực hiện chặt chẽ.
 
Sau khi học tập, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2020, mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên… liên hệ với bản thân để xây dựng bản cam kết, tu dưỡng, phấn đấu làm theo gắn với việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm của năm 2019; gương mẫu trong thực hiện quy định của Đảng, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa giao tiếp, ứng xử, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân...
 
Ngoài chú trọng công tác quán triệt, triển khai, trong cán bộ, đảng viên, các chi, đảng bộ nên quan tâm xây dựng mô hình học tập và làm theo Bác gắn với nội dung chuyên đề năm 2020, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Đặc biệt, trong xây dựng mô hình cần chú trọng chất lượng, chọn mô hình thật sự hiệu quả, thiết thực. Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh triển khai nội dung chuyên đề bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05 và chuyên đề năm 2020 trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...
 
HỒNG VĨNH