Hỗ trợ sinh kế thoát nghèo cho hộ nghèo huyện Lạc Dương

TUẤN HƯƠNG 19:30, 23/09/2023

(LĐ online) - Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bcons trao hỗ trợ sinh kế thoát nghèo cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Lạc Dương.

Sở Xây dựng và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bcons trao hỗ trợ sinh kế thoát nghèo cho hộ nghèo huyện Lạc Dương

Sở Xây dựng là đơn vị được vận động hỗ trợ hộ nghèo huyện Lạc Dương thoát nghèo nhằm thực hiện kế hoạch ngày 24/2/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về vận động nguồn lực hỗ trợ công tác giảm nghèo năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Sở Xây dựng đã phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bcons trao hỗ trợ sinh kế thoát nghèo cho 10 hộ nghèo thôn Đông Mang, xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương với số tiền 200 triệu đồng. Qua đó giúp các hộ nghèo có phương tiện sinh kế để vươn lên thoát nghèo.

Đầu năm 2023, tỷ lệ nghèo đa chiều toàn tỉnh còn 5,34%, tương ứng 18.237 hộ, trong đó hộ nghèo 6.636 hộ và cận nghèo 11.601 hộ. Tỷ lệ nghèo đa chiều đồng bào dân tộc thiểu số còn 14,22%, tương ứng 11.454 hộ, trong đó hộ nghèo 4.549 hộ và cận nghèo 6.905 hộ. Chỉ tiêu giảm nghèo năm 2023 theo Nghị quyết số 22-NQ/TU giảm từ 1,0-1,5%, tương ứng giảm từ 3.415 đến 5.125 hộ, trong đó vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 2,5-3%, tương ứng giảm từ 2.014 đến 2.416 hộ.

Trên cơ sở hộ nghèo, hộ cận nghèo đầu năm 2023, theo kế hoạch của UBND tỉnh, toàn tỉnh vận động hỗ trợ cho ít nhất 3.415 hộ nghèo, cận nghèo (có 2.014 hộ đồng bào dân tộc thiểu số) với kinh phí hỗ trợ khoảng 68,3 tỷ đồng. Trong đó, các sở, ngành, tổ chức chính trị cấp tỉnh hỗ trợ trực tiếp về nguồn lực tài chính, đồng thời chịu trách nhiệm hướng dẫn trực tiếp phương thức hỗ trợ sinh kế cụ thể đến từng hộ nghèo, hộ cận nghèo để thoát nghèo bền vững trong năm 2023.